Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
1. Deze algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan, die tot stand zijn gekomen via de website van Woldgras gedaan en/of aangegaan met derden. Hierna te noemen de 'wederpartij'. Bij het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling aanvaardt de wederpartij de aansprakelijkheid van deze voorwaarden. 2. Deze algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing. 3. Afwijkende voorwaarden en condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wederpartij kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

 

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst 
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen, specificaties en met een geldigheidsdatum volgens offerte. Afbeeldingen, tekeningen en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden Woldgras niet. 2. Woldgras stuurt een E- mail ter bevestiging van ontvangst van de order. Een koopovereenkomst wordt geldig nadat, het volledige bedrag van een order is voldaan. 3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na acceptatie door Woldgras. Woldgras is gerechtigd een bestelling te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan een overeenkomst te verbinden tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Woldgras deelt binnen 3 werkdagen na ontvangst van een bestelling mede als een bepaalde bestelling niet kan worden geaccepteerd.

 

Artikel 3 - Prijzen 
1. Alle prijzen op de website zijn inclusief, behoudend prijzen voor wederverkopers. Hier komt geen BTW overheen.

 

Artikel 4 - Levering  1. Producten worden bezorgd door Woldgras met eigen vervoer of door derden. 2. Op de Waddeneilanden wordt niet bezorgd. 2. Producten worden verpakt in dozen, kratten, boxen en/of pallets. Bij leveringen met eigen vervoer worden kratten en pallets indien mogelijk direct mee retour genomen. 3. Bij levering van graszoden worden goederen uitsluitend naast de vrachtauto gelost. 4. Bestellingen kunnen maximaal 2 werkdagen, schriftelijk of via email, voor levering worden geannuleerd. 5. Bestellingen worden geleverd op de gevraagde leverdatum, wij behouden ons hier het recht om, bij calamiteiten, de levering 1 dag eerder of later te bezorgen.

 

Artikel 5 - Levertijden  1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2. Producten die besteld zijn worden als één order uitgeleverd, tenzij anders overeengekomen. Indien niet in één keer kan worden geleverd omdat bepaalde Producten nog niet gerooid mogen worden, of nog niet leverbaar zijn, wordt vooraf door Woldgras contact opgenomen voor een eventuele deellevering of een andere leverdatum. 3. Overmacht, ontstaan door teeltmislukking, beperkte beschikbaarheid ontslaat Woldgras van leveringsplicht. 4. Aan een verlate levering, door welke oorzaak dan ook, kan door de wederpartij geen enkel recht worden ontleend Woldgras kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten van de wederpartij, die hieruit voortvloeien.

 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud  1. De wederpartij is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken te vervreemden tot het moment dat deze volledig zijn betaald. 2. Indien de wederpartij in gebreke is, is Woldgras gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij (zelf) te doen terughalen, van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op, of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico. 3. Indien na levering wordt betaald blijven goederen eigendom van Woldgras, totdat het volledige factuurbedrag is voldaan.

 

Artikel 7 - Betaling  1. Alle goederen die op de website worden gekocht dienen volledig voor levering betaald te zijn, tenzij anders op schrift is overeen gekomen. 2. Indien, door Woldgras aangeven, de betaling achteraf kan geschieden geldt een betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen na levering van de producten. 3. indien de graszoden niet worden afgenomen (afhaling en bezorging) komen de kosten voor het ophalen en graszoden (berekend op basis van de benodigde palletplaatsen)  voor rekening van de koper.

 

Artikel 8 - Niet-toerekenbare tekortkoming  1. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, als mede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Woldgras afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Woldgras zijn ingeschakeld.

 

Artikel 9 - Garantie  1. Alle Producten worden geleverd in een hoge kwaliteit. Woldgras geeft geen garantie op hergroei van geleverde Producten omdat ter plekke niet door ons kan worden beoordeeld of de Producten op een correctie wijze zijn verzorgd en of deze de juiste grondsoort en/of standplaats hebben. Wij waarderen het als klanten bij enige twijfel over product of verzorging direct contact opnemen met onze deskundige medewerkers. Vaak kan al in een vroeg stadium problemen worden bijgestuurd, waardoor latere problemen kunnen worden beperkt. 2. Garantie op producten kan worden afgegeven mits hierover schriftelijk afspraken zijn gemaakt zodat wij zeker weten dat bepaalde overeengekomen zaken worden nageleefd.